Wędrujące Artystyczne Lato – WAL-a

Program realizowany od 2003 roku ma na celu inspirowanie i integrowanie środowiska wsi do wspólnego ze Stowarzyszeniem zorganizowania w sposób aktywny wakacji letnich dzieciom i młodzieży w miejscu ich zamieszkania. Pomysł zorganizowania wakacji dla dzieci wiejskich zrodził się na podstawie analizy danych dotyczących korzystanie przez dzieci z terenu naszego powiatu z wyjazdowego wypoczynku wakacyjnego. Okazało się iż ich możliwość wyjazdu na wakacje jest też ograniczona brakiem pieniędzy. Tak narodził się pomysł aby zorganizować wakacje dla dzieci wiejskich i łączyć w organizację młodzież, która pomoże w przygotowaniu programu, a jednocześnie zorganizuje dla siebie ciekawy wypoczynek. Podczas zbierania informacji czy taki projekt jest możliwy do realizacji ,okazało się iż stan zdrowia dzieci wiejskich jest gorszy niż dzieci w mieście, warto więc włączyć w program lekarza, który może podczas realizacji programu, we wsi, przebadać dzieci .

Problemem jest również mniejszy dostępu dzieci wiejskich do zajęć artystycznych , gdyż często trudno jest im dojechać do miasta gdzie znajdują się placówki wychowania pozaszkolnego. Chcemy zorientować się w potrzebach dzieci wiejskich i podjąć od nowego roku szkolnego starania o utworzenie, wspólnie z władzami gmin, środowiskowych świetlic w tych wsiach.

Na zaproszenie szkół lub Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach powiatu Zduńskowolskiego instruktorzy – specjaliści w różnych dziedzinach aktywności artystycznej, sportowej i rekreacyjno-turystycznej jadą i prowadzą tam z dziećmi różnorodne zajęcia artystyczne. Miejsca organizowanych zajęć nazywane są wędrującymi stanicami stąd wywodzi się nazwa programu. Stanice na wsiach działają od godziny 10.00 do 14.00. Stanica w Zduńskiej Woli działa całodobowo i zlokalizowana jest pod namiotami. Program realizowany jest każdego roku w miesiącu lipcu. Zajęcia prowadzą członkowie stowarzyszenia, wolontariusze oraz kadra specjalistyczna z placówek współpracujących: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ”Na pięterku” w Zduńskiej Woli, Hufiec OHP 5-15 w Zduńskiej Woli, Hufiec ZHP w Zduńskiej Woli.

W realizację programu angażują się również przedstawiciele firm i zakładów pracy, sponsorzy indywidualni oraz sojusznicy. Do nich miedzy innymi należą;

Urząd Gminy Zduńska Wola, Urząd Gminy Zapolice, Urząd Miasta i Gminy Szadek, Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli,

 

Założenia programowe, cele:

  • Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania w czasie kiedy rodzice pracują /organizacja wakacyjnego „dziecińca – przedszkola”
  • Organizacja aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci.
  • Zajęcia młodych reporterów- poszukiwaczy i tropicieli historii własnej „Małej Ojczyzny”. Przygotowanie przez uczestników zajęć, kronik zawierających materiały i wspomnienia dotyczące historii własnej rodziny, wsi, miasta.
  • Organizacja zajęć ”Bezpieczne wakacje” w ramach Ogólnopolskiego programu BEZPIECZNA POLSKA – BEZPIECZNE DZIECKO i Powiatowego Programu „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski
  • Edukacja prozdrowotna dzieci oraz rodziców – POGADANKI I PRAKTYCZNA NAUKA UDZIELANIA I- szej POMOCY.

Aktywność ruchowa poprzez sport, turystykę i rekreację

  • Realizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w tym udział w konkursach o takiej tematyce.
  • Organizacja zajęć z zakresu edukacji artystycznej dzieci w temacie dziedzictwa kulturowego, zdobnictwa regionalnego, piosenek i tańców ludowych oraz tańca współczesnego i towarzyskiego, muzyki, teatru plastyki, gier i zabaw ruchowych, terenoznawstwa, turystyki, zabaw integracyjnych. itp.
  • Poznanie Zduńskiej Woli, powiatu i województwa. Wycieczka piesza, rowerowa lub autokarowa do atrakcyjnego miejsca w naszym regionie).Transport sponsorują władze samorządowe gmin natomiast wstępy opłacają uczestnicy.( może znajda się sponsorzy pozyskani przez mieszkańców wsi) Każda środa tygodnia.
  • Konkurs plastyczny „Moje wakacje na wsi”

 

PROGRAM DZIENNY WIEJSKICH STANIC WYJAZDOWYCH:

DO 10.00 każdego pierwszego dnia:

rozlokowanie we wsi, spotkanie z mieszkańcami. Podział dzieci/

uczestników na grupy: plastyczną, teatralną, taneczną, wokalną,

turystyczną, reporterską, sportową itp.

 

Od 10-14.00 zajęcia wg planu szczegółowego

 

Godziny zajęć zaznaczone w ten sposób mogą być realizowane jeżeli dzieci, rodzice

i instruktorzy/kadra stanicy widzą taką potrzebę.

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00 – 17.00 zajęcia w grupach tematycznych
17.00 – 18.00 zajęcia wspólne – podsumowanie efektów całodziennej pracy w grupach

Na każdym turnusie muszą być przez wszystkie dni dwie osoby dorosłych instruktorów odpowiedzialnych za realizację zajęć i bezpieczeństwo uczestników. Pozostali instruktorzy prowadzący zajęcia dochodzą do danej wsi na konkretne swoje zajęcia.

 

Program dostosowany jest do warunków pogodowych, do możliwości finansowych, organizacyjnych i wieku dzieci uczestniczących w zajęciach.

 

Uwzględniane w pracy z dziećmi są aktywne formy spędzania czasu wolnego, wspólne planowanie zajęć i wspólna ich realizacja przez kadrę, wolontariuszy i uczestników.