Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT

STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY

DZIECI I MŁODZIEŻY

tekst jednolity, grudzień 2017

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży , posiada osobowość prawną, i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo
o Stowarzyszeniach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).

§ 3.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba mieści się w Zduńskiej Woli.

§. 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Rozdział II

§ 8.

Cele i sposoby ich realizacji.

Celem stowarzyszenia jest:

1) konsolidacja, pomoc i wspieranie nauczycieli, instruktorów placówek oświatowych

i edukacji pozaszkolnej w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowaniu czasu

wolnego dzieci i młodzieży.

2) prowadzenie działań kształtujących zainteresowania dzieci i młodzieży; kulturalne,

artystyczne; rekreacyjno-sportowe, naukowe plastyczne, muzyczne, wokalne,

teatralne, poetyckie, matematyczno – fizyczne, przyrodnicze, rekreacyjno-sportowe,

turystyczno-krajoznawcze, nauki języków obcych i inne.

3) organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży przy współpracy z

innymi placówkami wychowania pozaszkolnego, organizując obozy, kolonie, rajdy
i inne formy.

4) wspomaganie placówek, nauczycieli i instruktorów w zakresie podejmowania

opieki, działań wychowawczych i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

a) zagrożonej patologiami społecznymi – narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem,

zagubionej życiowo i agresywnej.

b) niepełnosprawnej z problemami zdrowotnymi i adaptacją społeczna.

5) wspieranie wartościowych inicjatyw dzieci i młodzieży, kształtujących

samodzielność, odpowiedzialność, poszanowanie praw jednostki, tolerancję

i promujących demokratyczne zasady współżycia społecznego.

6) organizowanie przedsięwzięć ukazujących młodzieży dziedzictwo narodowe

i tradycje kulturalne Polski oraz wynikające z powyższych, wartości patriotyzmu.

7) rozwijanie i promowanie dokonań twórczych dzieci i młodzieży szczególnie

uzdolnionej.

8)krzewienie idei wolontariatu.

9) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

10) prowadzanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych.

11) integracja międzykulturowa i między pokoleniowa.

12) pomoc społeczna i działalność charytatywna.

13) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. współpracę i wspólną realizację zadań z nauczycielami, instruktorami i konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego.

  2. organizację narad, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji pedagogicznych.

  3. organizację imprez, pokazów, wystaw, spotkań i innych form działalności kulturalnej, o charakterze międzynarodowym, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

  4. organizację imprez rekreacyjno-sportowych, rajdów, obozów, imprez turystyczno-krajoznawczych, kolonii, praktyk wolontariuszy.

  5. organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli i instruktorów, umożliwiających pozyskiwanie środków europejskich, na realizację celów Stowarzyszenia.

  6. współpracę z placówkami oświatowymi oraz placówkami wychowania pozaszkolnego.

  7. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi.

  8. współdziałanie z instytucjami, przedsiębiorstwami, zakładami, firmami w celu promocji twórczości dzieci i młodzieży i pozyskiwania środków na realizację zadań Stowarzyszenia.

  9. organizowanie zbiórek publicznych.

  10. organizowanie korepetycji dla dzieci i młodzieży.

  11. organizowanie kółek zainteresowań i świetlic dla dzieci i młodzieży.

  12. sprzedaż przedmiotów darowizny.

§ 10.

1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

2 ) Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie o jakim mowa w §8 pkt 1-13 oraz § 9 pkt 1- 11.

3 ) Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność w zakresie o jakim mowa w §8 pkt 1-7 i 9 -11 oraz §9 pkt 2-5 oraz 10-12.

4 ) Nieodpłatna jak i odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości, stosownie do postanowień art. 10 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację, przystąpiła do Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie dzielą się na:

1) Zwyczajnych

2) Wspierających

3) Honorowych

§ 12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 4. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 5. cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:

1 Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem członków którzy nie ukończyli 16 roku życia.

2 Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3 Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

4 Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2) Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3) Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjętą przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji – jako członek wspierający.

 2. Członek wspierający posiada prawo określone w § 13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym . Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 pkt. 1) i 2)

§ 16.

 1. Stowarzyszenie ma prawo nadawania godności honorowych osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność honorową nadaje Walne Zebraniu na wniosek Zarządu.

 2. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób wspiera działalność stowarzyszenia, przez wiele lat działa na rzecz stowarzyszenia lub promuje jego działalność.

 3. Członek honorowy posiada prawo określone w § 13 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym .

 4. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 14 pkt. 1) i 2)

§ 17.

1. Członkostwo ustaje na skutek :

1) Dobrowolnego wstąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2) Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres
3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

3) Wykluczenia uchwała Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę

Stowarzyszenia.

4) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

5) Śmierci członka – osoby fizycznej.

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały Zarządu,
do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wybieralnych władz trwa 4 lata, a ich wybór bądź odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

4. Członkostwo w wybieralnych władzach ustaje z chwilą:

1) złożenia przez członka władz rezygnacji,

2) odwołania członka władz,

3) wyboru odpowiednio do Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej,

4) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka wybieralnych władz w przypadku:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do pełnienia funkcji,

3) niewypełniania obowiązków członka władz przez okres dłuższy niż rok,

4) nienależytego pełnienia funkcji, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

5) podjęcia przez członka wybieralnych władz działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu,

6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. W przypadku ustąpienia, odwołania bądź śmierci członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych w danej kadencji nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
  4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest do dnia 30 czerwca danego roku obrachunkowego.

 3. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia.

2) Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na

wniosek Komisji Rewizyjnej.

3) Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4) Ustalenie wysokości składek członkowskich.

5) Nadawanie godności członka honorowego.

6) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się

Stowarzyszenia.

7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Członkowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie.

§ 22.

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

 2. Zarząd składa się z 5-7 osób w tym z: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, członków.

 3. Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po wyborze na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

 4. Posiedzenia Zarządu zwołane są przez prezesa w miarę potrzeby. Pierwsze posiedzenie Zarządu w danym roku obrotowym musi odbyć się do dnia 31 marca.

 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, mogą oni również z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Komisja Rewizyjna.

 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5
  na podstawie samej uchwały Komisji Rewizyjnej bądź z członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna na pełnienie funkcji członka Zarządu.

 7. Członkowie Zarządu mogą być w Stowarzyszeniu zatrudnieni niezależnie od pełnionej funkcji na podstawie umowy o pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.

 8. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 9. Czynność prawna dokonywana przez Stowarzyszenie w interesie członka Zarządu wymaga uchwały Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w sprawach z zakresu zwykłego Zarządu.

2) Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie w sprawach przekraczających zwykły Zarząd.

3) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4) Sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, podanie sprawozdania merytorycznego do publicznej wiadomości ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz przekazanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5) Zwoływanie Walnych Zebrań.

6) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

7) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

8) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 24.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się niezwłocznie po wyborze na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

4. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

5. Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

6. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

7. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie

z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

8.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołane są przez prezesa w miarę potrzeby. Pierwsze

posiedzenie Zarządu w danym roku obrotowym musi odbyć się do dnia 31 maja.

10. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy

umyślnej.

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich

2) dotacje, granty,

3) subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

4) wpływy z odpłatnej statutowej działalności pożytku,

5) wpływy z działalności gospodarczej,

6) odsetki z rachunków bankowych i lokat,

7) wpływy z majątku Stowarzyszenia,

8) wpływy z aukcji, loterii, ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych,

9) wpływy z udziału w spółkach.

§ 26.

  1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

  2. W stosunku do pracowników etatowych stowarzyszenia lub zatrudnionych w trybie umowy o dzieło lub umowy zlecenia kierownikiem zakładu jest prezes stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.

§ 27.

Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami), w tym zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia i służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. realizacji działalności pożytku publicznego i na nią jest przeznaczany.

Rozdział VI

Wzajemne stosunki majątkowe Stowarzyszenia i jego członków

§ 28.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 29.

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 30.

Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 31.

Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjna, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 33.

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach

określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.

 1. Na zasadach zakreślonych w przepisach odrębnych Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych lub gromadzenia funduszy może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych podmiotów. Stowarzyszenie może
  w porozumieniu z innymi podmiotami bądź samodzielnie też tworzyć spółki prawa cywilnego, handlowego, jak i inne podmioty.

§ 34.

 1. Poza statutową działalnością pożytku publicznego, o której mowa w §10, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku
  do prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego.

 2. Decyzję co do jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), roku obrotowego, zmiany, zakończenia bądź ewentualnego ponownego jej uruchomienia podejmuje Zarząd w formie uchwały i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski
  do Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej

formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 1. Dochód (zysk z działalności gospodarczej) Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. realizacji działalności pożytku publicznego i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210
z późn. zm.).

Jednolity tekst Statutu Statut zatwierdzono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

Zduńska Wola dnia 05.12.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia

DONAT MARIA PREZES

MICHALSKI RYSZARD WICEPREZES

MAKÓWKA EWELINA CZŁONEK ZARZĄDU

KRAWCZYK BOŻENA SEKRETARZ

NOWAK ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU