Plan działania na lata 2014-2018

PROGRAM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY
W ZDUŃSKIEJ WOLI NA LATA 2014 – 2018

Główne założenia programowe

Analizując dotychczasową, piętnastoletnią działalność stowarzyszenia, uwzględniając przemiany społeczne, gospodarcze i międzynarodowe zachodzące w kraju uznajemy, że należy szczególnie dużo uwagi i troski poświęcić młodemu pokoleniu. Następujące w szybkim tempie zmiany niosą pozytywne efekty ale jednocześnie duże zagrożenia dla nie ukształtowanych jeszcze osobowości dzieci  i młodzieży. Jesteśmy świadkami różnorodnych problemów ogólnospołecznych dorosłego pokolenia mających niewątpliwy wpływ na młode pokolenie.

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna zakłada w swoim przesłaniu wspieranie rozwoju szeroko rozumianej kultury dzieci i młodzieży czerpiąc z różnorodności dziedzictwa kulturowego zarówno lokalnego, ogólnopolskiego oraz światowego. Chcemy realizować swoje przesłanie w zakresie edukacji, wychowania i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży nie tylko z terenu miasta czy powiatu zduńskowolskiego ale również województwa i kraju.

Zakładane cele

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży jako główny cel działania zakłada:

Konsolidację, pomoc i wspieranie nauczycieli, instruktorów placówek oświatowych i edukacji pozaszkolnej w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Prowadzenie działań kształtujących zainteresowania dzieci i młodzieży;  kulturalne, artystyczne;  rekreacyjno-sportowe, naukowe plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, poetyckie, matematyczno – fizyczne, przyrodnicze, rekreacyjno-sportowe, turystyczno-krajoznawcze, nauki języków obcych i inne.
Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży przy współpracy
z innymi placówkami wychowania pozaszkolnego, organizując obozy, kolonie,
rajdy i inne formy.
Wspomaganie placówek, nauczycieli i instruktorów w zakresie podejmowania opieki, działań wychowawczych i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
zagrożonej patologiami społecznymi – narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem, zagubionej życiowo i agresywnej.
niepełnosprawnej z problemami zdrowotnymi i adaptacją społeczna.
Wspieranie wartościowych inicjatyw dzieci i młodzieży, kształtujących samodzielność, odpowiedzialność, poszanowanie praw jednostki, tolerancję i promujących demokratyczne zasady współżycia społecznego.
Organizowanie przedsięwzięć ukazujących młodzieży dziedzictwo narodowe i tradycje kulturalne Polski oraz wynikające z powyższych, wartości patriotyzmu.
Rozwijanie i promowanie dokonań twórczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Podejmowanie działań integrujących młodzież polską z młodzieżą krajów unijnych.
Rozwój i upowszechnianie szeroko pojętej kultury w środowisku dzieci
i młodzieży. Promocji młodych talentów.
10. Promowanie i wspieranie aktywności twórczej dzieci, młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców środowisk lokalnych.

Zadania programowe

Stowarzyszenie zakłada realizację celów poprzez:

Współpracę z władzami samorządów terytorialnych różnych szczebli
Współpracę z placówkami oświaty i kultury.
Organizację festiwali, przeglądów oraz konkursów promujących uzdolnione dzieci i młodzież.
Organizację różnorodnych imprez, pokazów, wystaw, spektakli, koncertów i innych form działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej według własnych programów i na zlecenie.
Organizację  różnych form wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
Organizację warsztatów artystycznych, turniejów i zawodów sportowych.
Organizacje wymiany zagranicznej z zaprzyjaźnionymi organizacjami i zespołami artystycznymi krajów nie tylko Unii Europejskiej.
Organizację szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogów, instruktorów i wolontariuszy.
Organizację imprez i warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Promocję uzdolnionej młodzieży na festiwalach, przeglądach, konkursach, zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
Realizacje programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  w tym dzieci ze środowisk wiejskich, dzieci niepełnoprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci ze środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub zagrożonych patologią i ubóstwem. Miedzy innymi;
– program  „Wędrujące Artystyczne Lato – WAL-a”
– program „Dziedzictwo Kulturowe w Regionie”i „Folklor jest fajny”
– program „MIKOŁAJKOWE CUDA”
– program „Bajkowy Dzień Dziecka”
– program „Czas na talent”
– program „Wakacyjne ścieżki marzeń”
– program  „Świetlica – moje miejsce” – kontynuowanie działalności
świetlicy środowiskowej „Świetlik”.
Przygotowanie programu integrującego środowisko dzieci- rodziców- dziadków p.t. „Jesteśmy sobie potrzebni”
Pozyskiwanie dotacji na programy edukacyjno -wychowawcze z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,  z innych fundacji i organizacji pozarządowych.

Powyższe zadania realizowane będą według szczegółowych rocznych  programów merytorycznych i finansowych.

Zadania organizacyjne:

– Pozyskanie lokalu na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Świetliki”,
– Pozyskiwanie nowych zaangażowanych i aktywnych członków Stowarzyszenia.
– Organizacja imprez i akcji w celu pozyskiwania środków na działalność statutową
Stowarzyszenia w tym zwiększenie dochodów z tytułu 1% podatku.
ZDUŃSKA WOLA 02.04.2014R